Відокремлені підрозділи

Затверджено

рішенням Правління ГО «УкрЯТ»

15.03.2017 р., протокол №110

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відокремлені підрозділи Громадської організації

«Українське ядерне товариство»

1. Загальні положення.

1.1. Це положення визначає статус відокремлених підрозділів Громадської організації «Українське ядерне товариство» (далі – ГО «УкрЯТ», Товариство), порядок і умови їх створення та діяльності, воно є обов’язковим для виконання всіма членами Товариства.

1.2. Відокремлені підрозділи є основою Громадської організації «Українське ядерне товариство», її первинною ланкою. Вони утворюються рішенням Правління в областях Українина невизначений термін у формі філій за територіально-виробничою ознакоюза місцем проживання, роботи або навчання двох і більше членів Товариства.

1.3. Найменування відокремлених підрозділів повинно містити слова “Відокремлений підрозділ” та вказувати на належність до Громадської організації «Українське ядерне товариство», яка створила зазначений відокремлений підрозділ. Наприклад:

Повне найменування: Відокремлений підрозділ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО” в ________________ області (місті).

Скорочене найменування: Відокремлений підрозділ ГО «УкрЯТ» в ________________ області (місті).

1.4.Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» діють на підставі цього Положення і здійснюють за місцем їх створення функції Товариства, забезпечують реалізацію статутних завдань і рішень керівних органів.

1.5. Відокремлені підрозділи підпорядковуються Правлінню ГО «УкрЯТ» та Президенту Товариства.

1.6. В своєї діяльностівідокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ»керуються Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами України, Статутом ГО «УкрЯТ» і рішеннями керівних органів Товариства. Вони ведуть роботу безпосередньо серед членів Товариства, організовують та спрямовують їх на виконання статутних завдань.

1.7. Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» діють на демократичних засадах, на принципах добровільності, самоврядності, виборності та підзвітності керівних органів, відсутності майнового інтересу членів Товариства, рівноправності їх перед законом, прозорості, гласності, відкритості та публічності.

1.8. Організацію, форми та методи своєї роботи відокремлені підрозділи визначають самостійно і погоджують їх з Правлінням ГО «УкрЯТ».

1.9. Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» використовують у своїй діяльності прапор, символіку (емблему-логотип) та іншу атрибутику Товариства, зразки яких затверджені Правлінням.

1.10. Документація з обліку і звітності зберігається у відокремлених підрозділах і надається Правлінню, Президентові і виконавчому секретареві, а також, на вимогу державних контролюючих органів за погодженням з Правлінням.

1.11. Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ»не є юридичними особами і мають статус неприбуткових.

2. Порядок створення відокремлених підрозділів.

2.1. Члени ГО «УкрЯТ» або інші громадяни письмово звертаються до Правління Товариства із заявою, в якій повідомляють про намір створити на своєму підприємстві, установі, навчальному закладі або у своїй місцевості відокремлений підрозділ.

2.2. Правління письмово повідомляє про згоду на проведення установчих зборів відокремленого підрозділу або надає обґрунтовану відмову.

У випадку згоди, разом з рішенням Правління заявникам надсилається копія Статуту ГО «УкрЯТ» та цього Положення для подальшого використання у роботі.

Положення про відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» приймається установчими зборами відокремленого підрозділу для подальшого використання у роботі.

2.3. Мінімальна кількість членів ГО «УкрЯТ» для створення відокремленого підрозділу – 2 особи.

2.4. Після отримання згоди від Правління ГО «УкрЯТ» на підприємстві, в установі, навчальному закладі або у конкретній місцевості проводяться Установчі збори відокремленого підрозділу, на яких приймається рішення про створення відокремленого підрозділу, обирається голова і заступник голови відокремленого підрозділу. Це рішення оформлюється протоколом установчих зборів відокремленого підрозділу.

2.5. Протокол установчих зборів відокремленого підрозділу з підписами голови та секретаря зборів надсилається до Правління ГО «УкрЯТ». Складовою частиною протоколу є реєстр учасників зборів із зазначенням їх прізвищ, імен і по-батькові, місць роботи та посад, адрес проживання, контактних номерів телефонів (міських та мобільних).

2.6. Правління ГО «УкрЯТ» розглядає протокол установчих зборів про утворення відокремленого підрозділу і, при відсутності зауважень, приймає рішення про утворення відповідного відокремленого підрозділу та затверджує кандидатуру його голови.

2.7. Легалізація відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» здійснюється Правлінням шляхом подання до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Товариства повідомлення про заснування відокремленого підрозділу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Напрями діяльностівідокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ».

3.1. Головною метою діяльності відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» є об’єднання зусиль членів Товариства для поширення наукових знань, кооперації інтелектуальних і виробничих сил, комплексного вирішення актуальних завдань розвитку ядерної науки, техніки і технологій, що базуються на використанні ядерної енергії, формування об’єктивної громадської думки і довіри людей до мирного використання ядерної енергії, а також для захисту прав і свобод членів ГО «УкрЯТ», задоволення та розвитку їх соціальних, творчих, наукових, професійних та інших інтересів.

3.2. Для досягнення статутної мети ГО «УкрЯТ» відокремлені підрозділи:

3.2.1 Проводять роботу, спрямовану на залучення нових членів.

3.2.2. Сприяють участі членів Товариства у розвитку ядерної науки і техніки, впровадженню екологічно безпечних технологій, в тому числі при поводженні з радіоактивними матеріалами.

3.2.3. Проводять заходи, спрямовані на обмін науковими знаннями, новими ідеями і технічними рішеннями, розвиток співробітництва між вченими і виробничниками, узагальнюють і розповсюджують сучасний досвід, набутий вітчизняною і міжнародною практикою в галузі ядерної науки і техніки, ядерних технологій.

3.2.4. Спрямовують членів Товариства на участь у розробці проектів підвищення рівня безпеки енергетичних реакторів і атомних станцій , створення екологічно чистих технологій для всіх ланок ядерного паливного циклу.

3.2.5. Аналізують стан і розробляють пропозиції щодо вирішення конкретних завдань в галузі ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.

3.2.6. Сприяють досягненню необхідного рівня об’єктивної інформації в галузі ядерної науки і техніки для членів Товариства, широких кіл громадськості, засобів масової інформації та зацікавлених організацій і осіб.

3.2.7. Використовують можливості засобів масової інформації, періодичних видань для популяризації наукових знань і нових ідей в галузі мирного використання ядерної енергії і технологій, формування довіри людей до мирного і безпечного використання ядерної енергії в інтересах розвитку країни.

3.2.8. Співпрацюють з органами місцевого самоврядування, підприємствами і установами, іншими громадськими організаціями для досягнення статутної мети, захисту законних інтересів своїх членів.

3.2.9. У порядку, визначеному законодавством беруть участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ГО «УкрЯТ».

3.2.10. Беруть участь в проведенні незалежних громадських експертиз проектів розташування, будівництва, експлуатації і виводу з експлуатації нових об’єктів ядерного паливного циклу, включаючи питання їх безпеки, надійності, економічності та екологічності.

3.2.11. Беруть участь вспівробітництві з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням чинного законодавства.

3.2.12. Сприяють досягненню якісно нового, що відповідає сучасним вимогам, рівня підготовки і перепідготовки кадрів для ядерної науки і техніки, суміжних дисциплін, створенню необхідних умов для наукового і професійного росту молоді і студентів, підняття престижу професії спеціаліста-ядерника.

3.2.13. Створюють умови для співпраці членів Товариства, сприяють розвитку їх індивідуальної і колективної творчості, моральних і матеріальних стимулів для проявлення ініціативи, задоволення наукових і професійних інтересів, надають допомогу у впровадженні їх науково-технічних досягнень в практику.

3.2.14. Забезпечують сплату внесків членами Товариства.

4. Повноваження відокремлених підрозділів ГО “УкрЯТ”.

4.1. З урахуванням особливостей регіону і виробничої (навчальної) діяльності відокремлені підрозділи самостійно визначають напрямки, форми і методи реалізації статутних завдань, виконання рішень керівних органів Товариства, планують роботу на поточний рік.

4.2. Обирають голову і заступника голови відокремленого підрозділу.

4.3. Приймають нових членів ГО “УкрЯТ”.

4.4. Ведуть облік своїх членів на основі єдиних облікових документів, забезпечують збереження та використання персональних даних згідно з чинним законодавством.

4.5. Піклуються про своїх членів, забезпечують їх безпосередню участь в роботі ГО “УкрЯТ”, стимулюють підвищення наукових знань і професійного рівня.

4.6. Заохочують своїх членів, в тому числі вносять подання про висуненнячлена ГО “УкрЯТ” кандидатом на здобуття премій, що засновані ГО “УкрЯТ”, іншими організаціями і установами.

4.7. Для заохочення членів ГО “УкрЯТ”, які беруть активну участь в роботі Товариства,досягли значних успіхів у науковій та професійній діяльності, реалізації статутних цілейприймають рішення і вносять пропозиції щодо:

– Нагородження грамотою.

– Нагородження дипломом.

– Нагородження грошовою премією.

– Нагородження цінним подарунком.

– Присвоєння звання «Почесний член Українського ядерного товариства».

– Присвоєння звання «Почесний президент Українського ядерного товариства».

4.8. Співпрацюють в місці знаходження з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями для досягнення статутної мети ГО “УкрЯТ”.

4.9. Обирають делегатів на конференцію ГО “УкрЯТ”.

4.10. Вносять пропозиції конференції та Правлінню ГО “УкрЯТ” стосовно вдосконалення статутної діяльності Товариства.

4.11. Вирішують інші питання у відповідності із Статутом ГО “УкрЯТ”.

4.12. Повноваження відокремлених підрозділів ГО “УкрЯТ” реалізуються шляхом прийняття відповідних рішень зборами відокремленого підрозділу.

5. Органи управління відокремленого підрозділу.

5.1. Органами управління відокремленого підрозділу Товариства є збори відокремленого підрозділу та Голова відокремленого підрозділу.

5.2. Вищим органом управління відокремленого підрозділу ГО “УкрЯТ” є збори членів Товариства, які перебувають в ньому на обліку.

5.3. Збори відокремленого підрозділу ГО “УкрЯТ” проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів відокремленого підрозділу.

Позачергові збори скликаються на письмову вимогу не менше, ніж 10% членів ГО “УкрЯТ”, які знаходяться на обліку відокремленого підрозділу.

Звітно-перевиборні збори скликаються Правлінням ГО «УкрЯТ» один раз на 2 роки.

5.4. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів і протягом 5 (п’яти) робочих днів оформлюються протоколом, який підписують головуючий і секретар зборів.

Рішення зборів відокремленого підрозділу є обов’язковими для всіх членів відокремленого підрозділу.

5.5. Збори відокремленого підрозділуприймають нових членів в
ГО “УкрЯТ”, обговорюють питання поточної діяльності, заслуховують звіт голови, обирають на 2 (два) роки голову і заступника головивідокремленого підрозділу,які виконують покладені на них обов’язки на громадських засадах.

5.6. Головою відокремленого підрозділу Товариства і заступником головиможе бути особа, яка має вищу освіту.

5.7. Голова і заступник головивідокремленого підрозділу затверджуються Правлінням і діють відповідно до цього Положення та Статуту ГО «УкрЯТ» напідставі довіреності, виданої Президентом Товариства.

5.8. Голова відокремленого підрозділу підпорядкований зборам відокремленого підрозділу, конференції та Президенту ГО “УкрЯТ”.

5.9. Голова відокремленого підрозділу має такі повноваження:

– організовує виконання Статуту,а також рішень, прийнятих зборами відокремленого підрозділу, конференцієюта Правлінням ГО «УкрЯТ», звітує про їх виконання;

– подає на затвердження зборів план роботи, організовує його виконання, узгоджує спільні дії з Правлінням і виконавчим секретарем;

– керує всією поточною діяльністювідокремленого підрозділу, контролює роботучленів Товариства, занесених до реєстру відокремленого підрозділу;

– представляє Товариство у відносинах з органами місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності та підпорядкування, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними, а також із фізичними особами;

– робить (подає) заяви від імені відокремленого підрозділу за попереднім погодженням з Правлінням ГО «УкрЯТ»;

– від імені відокремленого підрозділу вносить пропозиції Правлінню і вживає заходів до їх реалізації в межах своїх повноважень і Статуту Товариства;

– впроваджує заходи, спрямовані на залучення до складу відокремленого підрозділу нових членів Товариства, приймає заяви про вступ в члени
ГО «УкрЯТ»;

– веде реєстр членів ГО «УкрЯТ», які входять до складу відокремленого підрозділу;

– скликає збори відокремленого підрозділу, головує на них;

– інформує збори відокремленого підрозділу про проведені в період між зборамизаходи,виконання річного плану роботи;

– скріплює своїм підписом протоколи зборів відокремленого підрозділу, звіти, листи відокремленого підрозділу тощо;

– розглядає заяви й скарги членів Товариства, вирішує їх в межах своїх повноважень;

– звітує перед зборамивідокремленого підрозділу, Президентом і Правлінням Товариства про свою діяльність,виконання рішенькерівних органів Товариства, а також систематично інформує виконавчого секретаря по всім питаннямпоточної діяльності відокремленого підрозділу;

– контролює вчасність і повноту сплати членських внесків членами Товариства, які входять до складу відокремленого підрозділу, звітує перед Президентом Товариства з цього приводу;

– веде документаціювідокремленого підрозділу,забезпечує збереження протоколів, заяв членів Товариства;

– на підставі доручення Правління розпоряджається коштами і майном відокремленого підрозділу згідно зі Статутом Товариства, цим Положенням та нормами чинного законодавства України;

– приймає в межах повноважень інші рішення, які відносяться до керівництва поточною діяльністю відокремленого підрозділу, вирішує додаткові делеговані Правлінням Товариствапитання;

– делегує частину своїх повноважень заступнику голови відокремленого підрозділу.

5.10. Голова відокремленого підрозділу має право вирішального голосу у прийнятті рішень зборами відокремленого підрозділу у разі рівного розподілу голосів їх учасників.

5.11. За посадою голова відокремленого підрозділу є членом Правління
ГО “УкрЯТ”та делегатом від відокремленого підрозділу на конференції Товариства, науково-практичних та інших конференціях і заходах.

5.12. Виконання обов’язків голови відокремленого підрозділу на період його тимчасової відсутності, здійснює заступник голови. У разі тривалої відсутності голови відокремленого підрозділу у зв’язку з хворобою чи іншою поважною причиною, для виконання його обов’язків Правління Товариства призначає іншу особу.

5.13. Строк повноважень Голови відокремленого підрозділу Товариства і заступника голови не може перевищувати двох років.

Повноваження голови відокремленого підрозділу і заступника голови припиняються з дня, наступного за днем призначення Правлінням нового керівника і його заступника.

6. Прийом у члени Товариства.

6.1. Особа, яка бажає стати членом ГО “УкрЯТ”, подає особисту письмову заяву на ім’я голови відокремленого підрозділу Товариства, в якій підтверджує свої зобов’язання виконувати Статут, сплачувати членські внески і дає згоду на обробку своїх персональних даних.

6.2. Голова відокремленого підрозділу розглядає заяву, проводить співбесіду з кандидатом і виносить заяву на обговорення чергових зборів.

6.3. Прийом у члени Товариствапроводиться на зборах відокремленого підрозділу за участю заявника.В окремих випадках збори відокремленого підрозділу можуть відмовити заявнику у прийомі в члени ГО “УкрЯТ”. Рішення стосовно заяви, прийняте зборами оформлюється протоколом.

Копія протоколу з рішенням про прийом нових членів Товариства голова відокремленого підрозділу надсилає в секретаріат ГО «УкрЯТ».

6.4. Персональні данні особи, яка прийнята членом ГО “УкрЯТ” голова відокремленого підрозділу вносить реєстр членів відокремленого підрозділу із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, дати, місяця і року народження, місця роботи і посади, адреси проживання, електронної адреси, контактних номерів телефонів (міських та мобільних).

6.5. Члену ГО «УкрЯТ» видається членський квиток після сплати ним вступного внеску.

6.6. Чисельний і персональний склад відокремленого підрозділу не обмежується.

6.7. Члени ГО «УкрЯТ», які знаходяться на обліку відокремленого підрозділу, виконують обов’язки члена Товариства шляхом участі в його заходах і виконання доручень голови відокремленого підрозділу і керівних органів.

7. Майнове забезпечення відокремлених підрозділів.

7.1. Джерелами надходження коштів та іншого майна відокремлених підрозділівГО “УкрЯТє:

7.1.1. Надходження з відповідних бюджетів,які надають органи місцевого самоврядування згідно законодавства.

7.1.2. Кошти та майно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, які передані добровільно та безоплатно членами Товариства, громадянами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, в тому числі іноземними.

7.1.3. Благодійна, гуманітарна та технічна допомогапідприємств, організацій, установ, окремих спонсорів, меценатів та інші добровільні внески.

7.1.4. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.2. Кошти та інше майно, отримане відокремленим підрозділом є власністю ГО «УкрЯТ», зараховуються на баланс Товариства і використовуються виключно для здійснення статутної діяльності.

7.3. Відокремлені підрозділи можуть отримувати кошти та інше майновід Правління ГО «УкрЯТ» і розпоряджатися ними.

7.4. З урахуванням сплачених членських внесків і плану роботи відокремленого підрозділу на поточний рік голова відокремленого підрозділу розробляє річний кошторис, який є складовою частиною річного кошторису Товариства. Річний кошторис відокремленого підрозділу затверджує Президент
ГО «УкрЯТ».

8. Припинення діяльності відокремленого підрозділу

8.1. Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність у разі:

– якщо в його складі залишилося менше двох членів ГО «УкрЯТ»;

– одночасно з припиненням діяльності ГО «УкрЯТ»;

– за рішенням конференції або Правління ГО «УкрЯТ».

8.2. З дня набрання чинності рішення конференції або Правління
ГО «УкрЯТ» про припинення діяльності відокремленого підрозділу він не має права здійснювати діяльність визначену цим Положенням.

8.3. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається 2/3 голосів присутніх на конференції делегатів, а у разі прийняття такого рішення Правлінням – 2/3 голосів присутніх на засіданні членів Правління Товариства.

8.4. Рішення про закриття відокремленого підрозділу доводиться до голови відокремленого підрозділу.

8.5. Діяльність відокремленого підрозділу припиняється шляхом його закриття, для чого Президент Товариства призначає ліквідаційну комісію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління відокремленим підрозділом.

8.6. Голова відокремленого підрозділу зобов’язаний в десятиденний термін після призначення ліквідаційної комісії передати всю документацію, грошові кошти та майно відокремленого підрозділу голові ліквідаційній комісії.

8.7. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, здає всю документацію, грошові кошти та майно ліквідованого відокремленого підрозділу Правлінню ГО «УкрЯТ».

8.8. Правління ГО «УкрЯТ» у порядку, встановленому чинним законодавством України подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Товариства повідомлення про закриття відокремленого підрозділу.